​BIỂU MẪU ĐIỆN TỬ

1. Văn phòng: 

 - Mẫu văn bản, mẫu phiếu

2. Hộ tịch:

- Danh mục biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp

​​​​- Công văn về việc điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP

- Danh mục biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp

​​​​

3. Công chứng:

Mẫu hợp đồng, giao dịch - công chứng

4. Thi hành án dân sự:

Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

- Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự

5. Đăng ký biện pháp bảo đảm:

Biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

6. Nuôi con nuôi:

 -Danh mục biểu mẫu nuôi con nuôi ban hành kèm Thông tư 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020

7. Công tác cán bộ:

Các biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động hàng năm

8.Thống kê

ớng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP

- Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp

9. Hệ thống hóa văn bản QPPL

Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  ​​​​​​