Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá X

01/11/2007
Ngày 1/11/2007, Đảng Bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá X cho toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp.

Các báo cáo viên đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tư tưởng và lý luận công tác báo chí trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và Nghị quyết về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực của cơ quan nhà nước.

Trong 2 tháng qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức quán triệt nội dung các Nghị quyết này cho lãnh đạo ban, ngành, tỉnh, thành phố trên cả nước./.

Hương Giang