Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

24/09/2007
Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp
Thực hiện yêu cầu của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn của Đoàn khối các cơ quan TW, được sự đồng ý của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 21/9/2007, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đại biểu đoàn thanh niên để lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện “Báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời đoàn khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội đại biểu đoàn Khối lần thứ nhất” và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan trung ương lần thứ nhất.