Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” của Công đoàn Bộ Tư pháp

16/08/2007
Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” của Công đoàn Bộ Tư pháp. Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả việc tham gia thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng , lãng phí, xây dựng cơ quan, bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại trong thời kỳ hội nhập với đầy đủ các phẩm chất “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”.