Kết quả triển khai cuộc thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChÍ Minh"

29/08/2007
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị, được sự thống nhất, chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức cuộc thi viết "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trên cơ sở những nội dung đã được phát động, các Tổ Công đoàn đã báo cáo Lãnh đạo đơn vị và tổ chức tuyên truyền ý nghĩa cuộc vận động đồng thời phát động cuộc thi đến toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị, đã có 21 Tổ Công đoàn tích cực hưởng ứng cuộc thi này với hàng trăm bài tham gia dự thi. Các tổ đã chọn gửi về Ban Tổ chức 143 bài dự thi xuất sắc.