Họp các thành viên Ban Thư ký Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ

03/03/2006
Họp các thành viên Ban Thư ký Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ
Để chuẩn bị nội dung của phiên họp toàn thể lần thứ 13 Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ, ngày 3/3/2006, Ban Thư ký Hội đồng đã tổ chức cuộc họp các thành viên tại trụ sở Bộ Tư pháp. Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Nguyễn Tất Viễn - Trưởng ban Thư ký chủ trì cuộc họp.