Triển khai thực hiện Nghị định số 161/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

11/04/2006
Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ra a href="http://support.moj.gov.vn/congbao.nsf/1bed6b36fc74918147256dff00462c62/1076A63BD40651D84725714E002E49FF/$file/14CT.rtf"Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg/a về việc triển khai thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND161_2005.rtf"Nghị định số 161/2005/NĐ-CP/a ngày 27-12-2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/Luat/&file=Luat_vbQPPL.DOC"Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/a và a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/Luat/&file=Luat_VBQPPL_suadoi.DOC"Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/a.
Chỉ thị nêu rõ, đây là  Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nghị định này đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới quy trình, thủ tục xây dựng pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định 161/CP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, khẩn trương triển khai nhiều công việc cụ thể, như tổ chức quán triệt nội dung Nghị định 161/CP đến toàn thể cán bộ, công chức trong bộ, ngành, lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện nghiêm túc các quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 và Điều 20 của Nghị định 161/CP về lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình xây dựng nghị quyết, nghị định.

Đồng thời, đổi mới công tác lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng: lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ba tháng, sáu tháng. Tăng cường công tác thẩm định của  Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, ngành; thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, trưởng ban soạn thảo phải dành thời gian thích đáng cho việc chỉ đạo, nghiên cứu cho ý kiến trực tiếp đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

(Theo Nhân dân)