Thành lập Viện Pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế và Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp

26/03/2006
Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.Cùng ngày, Thủ tướng có quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Quyết định nêu rõ, cho phép thành lập Viện Pháp y quốc gia trên cơ sở Viện Y học tư pháp Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở của Viện đặt tại Hà Nội và Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện Pháp y quốc gia thực hiện giám định pháp y; xây dựng quy chuẩn chuyên môn, chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp y cho giám định viên pháp y, hướng dẫn nghiệp vụ pháp y cho các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốc và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác.

Thủ tướng giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch bổ sung, tăng cường năng lực cho Viện pháp y quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định kinh phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để Viện Pháp y quốc gia đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Thủ tướng có quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp. Thủ tướng giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

(Theo Chinhphu.vn)