Công văn hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

31/03/2006
Ngày 01 tháng 4 năm 2006, a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND158.DOC"Nghị định số 158/2005/NĐ-CP /angày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Bộ Tư pháp hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) và lệ phí hộ tịch