Chính phủ ra Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 2

14/03/2007
Ngày 8-3-2007, Chính phủ đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ17_2007.doc"Nghị quyết số 17/2007/NQ-CP/a về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2007

Chính phủ đã nghe và cơ bản nhất trí về nội dung các báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006, triển khai kế hoạch năm 2007; Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Báo cáo Bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2007. 

Chính phủ cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục, xử lý tồn tại, yếu kém trong quy hoạch sử dụng đất và sử dụng đất trong các dự án đầu tư; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 2-2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình; Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 2-2007 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng hai tháng đầu năm 2007 do Tổng thanh tra Chính phủ trình.  

Chính phủ giao các bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định… 

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19-1-2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007. Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII sắp tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, ủy ban bầu cử ở TƯ và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử. 

(Theo Hà nội mới)