Phân công cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007

09/03/2007
Thủ tướng Chính phủ đã ra a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD291.DOC"Quyết định 291/QĐ-TTg/a về việc phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an soạn thảo Luật Thủ tục hành chính ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính soạn thảo Luật Đầu tư công; Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội soạn thảo Luật Dân số; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Luật phí và lệ phí. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao soạn thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh đã được giao tại Quyết định 35/2003/QĐ-TTG ( ban hành ngày 6/3/2003) tiếp tục xây dựng dự án đúng tiến độ quy định trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thành lập Ban soạn thảo gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và mời đại diện các cơ quan khác có liên quan tham gia Ban soạn thảo. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh tổ chức xây dựng dự án đúng tiến độ quy định trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo TTXVN