Công bố danh mục các văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực

13/02/2007
Ngày 12 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2007/&file=QD241_2007.doc"Quyết định số 241/QĐ-BTP/a công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2007/&file=DM+VBQPPL+BTP+BAN+HANH+1981+DEN+NAY+HETHIEU+LUC.doc"Bộ Tư pháp ban hành/a và a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2007/&file=DM+VBQPPL+BTP+LIEN+TICH+1981+DEN+NAY+HETHIEU+LUC.doc"liên tịch ban hành/a từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực.
Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp công bố các văn bản do Bộ ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực, theo các danh mục này thì có 65 văn bản do Bộ Tư pháp ban hành và 53 văn bản do Bộ Tư pháp liên tịch ban hành đã hết hiệu lực. Trong các danh mục đã xác định rõ lý do hết hiệu lực đối với từng văn bản. Việc rà soát để xác định hiệu lực, sự phù hợp của các văn bản do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành sẽ được tiến hành thường xuyên và công bố kết quả hàng năm.