Trong Quý I/2007, các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác CCHC theo tinh thần Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP

14/02/2007
Theo công văn đề nghị số 866/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 13/2/2007, trong quý I, các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các công việc được giao, làm rõ những thủ tục cần tiếp tục thực hiện và thủ tục cần loại bỏ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp.

Cũng theo công văn này, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác CCHC nêu tại Công văn số 142/VPCP-TH ngày 9/1/2007 và Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26/1/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, các Bộ, ngành và địa phương cần xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án, định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện.

Hàng tháng, các Bộ, ngành phải có báo cáo về CCHC trình Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ những việc đã làm được, việc chưa làm được và nguyên nhân.

Bộ Nội vụ hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

(Theo website Chính phủ)