Nhiều dịch vụ hành chính công sẽ được thực hiện qua mạng

18/04/2007
Theo a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/2007/&file=ND64_2007.doc"Nghị định Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước/a mà Thủ tướng vừa ký ban hành, cơ quan nhà nước sẽ tiếp nhận qua mạng những ý kiến góp ý, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân.
Cơ quan nhà nước sẽ nhận khiếu nại, tố cáo qua mạng

Theo Nghị định, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo thuận lợi cho các hoạt động trên môi trường mạng, với việc tiếp nhận ý kiến góp ý, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân. Cơ quan nhà nước cũng phải lưu trữ, xử lý, cập nhật, cung cấp thông tin, trả lời các yêu cầu, chuyển yêu cầu cung cấp thông tin đến đúng cơ quan có liên quan nếu nội dung yêu cầu cung cấp thông tin vượt quá chức năng, nhiệm vụ hoặc quyền hạn của cơ quan mình.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng, và hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng.

Về giá trị pháp lý, nghị định ghi rõ: văn bản điện tử gửi đến cơ quan nhà nước không nhất thiết phải sử dụng chữ ký điện tử, nếu văn bản đó có thông tin về người gửi, bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn bản Cơ quan nhà nước có trách nhiệm thông báo ngay bằng phương tiện điện tử cho người gửi về việc đã nhận văn bản điện tử, sau khi xác nhận được tính hợp lệ của văn bản đó.

Nghị định nêu rõ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân triển khai rộng khắp các điểm truy nhập Internet công cộng; đồng thời tăng cường hướng dẫn phương pháp truy nhập và sử dụng thông tin, dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo VietnamNet