Phải công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên mạng

12/04/2007
Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Theo đó, người đứng đầu cơ quan nhà nước ở các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin.

Nghị định nêu rõ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công; tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đồng thời, cơ quan nhà nước có trách nhiệm ban hành quy chế chia sẻ thông tin số nhằm bảo đảm sử dụng chung thông tin về quản lý, điều hành, phối hợp công tác và những thông tin khác một cách đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước.

Cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước phải cập nhật đầy đủ hoặc có đường liên kết đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên phục vụ cho việc tra cứu trên môi trường mạng của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hạn chế việc sao chụp văn bản giấy nhận được từ cơ quan cấp trên để gửi cho các cơ quan, tổ chức thực thuộc.

Cũng theo Nghị định trên, việc cung cấp, tiếp nhận thông tin trên môi trường mạng phải được thực hiện theo nguyên tắc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng, tránh phải cung cấp nhiều lần cùng một nội dung thông tin.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Tin từ Văn phòng Chính phủ: Ngày 10/4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ, với 3 chức năng hoạt động chủ yếu: Báo điện tử Chính phủ; Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin về dịch vụ công của Chính phủ. Như vậy, cùng với Nghị định vừa dẫn ở trên, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trang tin điện tử Chính phủ thành Cổng thông tin điện tử Chính phủ, là một bước cụ thể hóa chủ trương, chính sách sáng suốt và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính nói chung và lộ trình xây dựng nền hành chính điện tử nói riêng theo nguyên tắc tạo điều kiện cho người dân được hưởng lợi từ việc ngày càng tiếp cận dễ dàng, hiệu quả hơn nguồn thông tin chính thống của Chính phủ và các cấp hành chính qua Internet./.

(Theo website Chính phủ)