Nghị định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

17/04/2007
Ngày 10/4, Chính phủ đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/2007/&file=ND64_2007.doc"Nghị định 64/2007/NĐ-CP/a quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo thuận lợi cho các hoạt động trên môi trường mạng, với việc tiếp nhận ý kiến góp ý, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân. Cơ quan nhà nước cũng phải lưu trữ, xử lý, cập nhật, cung cấp thông tin, trả lời các yêu cầu, chuyển yêu cầu cung cấp thông tin đến đúng cơ quan có liên quan nếu nội dung yêu cầu cung cấp thông tin vượt quá chức năng, nhiệm vụ hoặc quyền hạn của cơ quan mình.

Nghị định cũng nêu rõ, UBND cấp tỉnh cần có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân triển khai rộng khắp các điểm truy nhập Internet công cộng; đồng thời tăng cường hướng dẫn phương pháp truy cập và sử dụng thông tin, dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng theo đúng quy định của pháp luật. 

Về giá trị pháp lý, văn bản điện tử phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước. Văn bản điện tử gửi đến cơ quan nhà nước không nhất thiết phải sử dụng chữ ký điện tử, nếu văn bản đó có thông tin về người gửi, bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn bản. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm thông báo ngay bằng phương tiện điện tử cho người gửi về việc đã nhận văn bản điện tử, sau khi xác nhận được tính hợp lệ của văn bản đó.

(Theo website Chính phủ)