Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2006, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2007

04/12/2006
Để chuẩn bị cho việc tổng kết công tác tư pháp toàn quốc năm 2006, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2007, với phương châm Bộ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết sớm để các Sở Tư pháp có điều kiện triển khai kịp thời nhiệm vụ công tác ngay trong tháng đầu của năm mới, từ trung tuần tháng 11/2006, Văn phòng Bộ đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị, trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ.

Tại cuộc họp lãnh đạo Bộ ngày 30/11/2006, sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo tình hình, Thủ trưởng một số đơn vị phát biểu thảo luận và ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng dự họp, Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị và kết luận một số vấn đề liên quan. Theo đó, Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp toàn quốc năm 2006, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2007 cụ thể như sau: 

Về thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị, thành phần đại biểu tham dự:

Hội nghị toàn quốc dự kiến sẽ tổ chức trong 2 ngày (03 – 04/01/2007) tại Thủ đô Hà Nội. Thành phần đại biểu ở Trung ương và địa phương (khách mời và các đại biểu triệu tập) cũng sẽ như các năm trước, tổng số khoảng 450 đại biểu.

Về nội dung Hội nghị:

Ngoài những nội dung chính của Hội nghị tổng kết như mọi năm (tổng kết công tác tư pháp, công tác thi đua toàn quốc năm qua, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp, phát động phong trào thi đua trong năm mới và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác), Hội nghị tổng kết năm nay sẽ có thêm những nội dung sau đây:

- Tổng kết việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn 2001 – 2005; 

- Thảo luận 3 chuyên đề, gồm: chuyên đề về cơ hội và thách thức đối với ngành Tư pháp khi Việt Nam gia nhập WTO; hai chuyên đề khác về các lĩnh vực công tác thi hành án dân sự và công tác cải cách hành chính. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007. 

Về tài liệu của Hội Nghị:

 

Ngoài những báo cáo tổng kết và báo cáo chuyên đề phục vụ những nội dung trên của Hội nghị, năm nay Văn phòng Bộ tiếp tục tập hợp để gửi tới các đại biểu Bản tập hợp các ý kiến góp ý, kiến nghị của địa phương, các tổ chức pháp chế bộ, ngành về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2006 và ý kiến trả lời của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đối với các kiến nghị. Tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2005, việc phát hành loại tài liệu này được các đại biểu đánh giá cao vì qua các kiến nghị của nhiều địa phương, các đại biểu từng địa phương thấy được một cách khái quát những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác tư pháp trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, nội dung trả lời của các đơn vị chức năng thuộc Bộ đối với các kiến nghị có thể coi là những hướng dẫn không chính thức để các địa phương tham khảo, áp dụng vào thực tiễn công tác.

Để công tác tập hợp kiến nghị và trả lời kiến nghị được chính xác, kịp thời, đặc biệt tập trung vào những vấn đề vướng mắc, bức xúc nhất của các cơ quan Tư pháp địa phương và tổ chức pháp chế bộ, ngành cần Bộ Tư pháp kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, trong công văn hướng dẫn tổng kết năm 2006, Văn phòng Bộ đã đề nghị các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế chú ý gửi sớm các kiến nghị để kịp việc tập hợp, biên tập. Đồng thời, tại cuộc họp lãnh đạo Bộ ngày 30/11/2006, Bộ trưởng Uông Chu Lưu cũng có ý kiến chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phải nghiên cứu, trả lời các kiến nghị bằng văn bản, gửi về Văn phòng Bộ trước 15/12/2006 để tập hợp, đóng quyển, phát hành tại Hội nghị tổng kết. 

Trong công tác chuẩn bị Hội nghị, vấn đề khó khăn đặt ra ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị là việc xét thi đua đối với các Sở Tư pháp và Cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Theo quy định thì hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp xét khen thưởng phải gửi về Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng Ngành trước ngày 30/11 hằng năm, nhưng theo báo cáo của Vụ Thi đua - Khen thưởng, đến 30/11/2006 mới chỉ có 14 Sở Tư pháp gửi hồ sơ về Bộ, mặc dù lãnh đạo Vụ đã đôn đốc địa phương ngay sau khi các hội nghị Khu vực thi đua kết thúc. Về vấn đề này, tại cuộc họp lãnh đạo Bộ ngày 30/11/2006, Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã chỉ đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng có hình thức đôn đốc các địa phương, đơn vị (bằng công văn hoặc gọi điện), hạn cuối cùng là ngày 10/12/2006 hồ sơ đề nghị xét khen thưởng phải được gửi đến Bộ (Vụ Thi đua - Khen thưởng), quá thời hạn trên Hội đồng thi đua - Khen thưởng Ngành sẽ không xem xét nữa.

Hy vọng, với sự chủ động chuẩn bị sớm và chi tiết như năm nay, cùng với những cải tiến, đổi mới về nội dung, Hội nghị tổng kết công tác tư pháp toàn quốc năm 2006, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2007 sẽ diễn ra đúng thời gian như đã định và thành công tốt đẹp