Phê duyệt danh mục hỗ trợ kỹ thuật "Hoàn thiện khung pháp luật và hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm"

18/10/2006
Ngày 16/10, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có ý kiến về việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật "Hoàn thiện khung pháp luật và hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm" do Tập đoàn tài chính quốc tế, Chương trình Phát triển kinh tế tư nhân (FIAS-MPDF) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng phê duyệt danh mục hỗ trợ kỹ thuật "Hoàn thiện khung pháp luật và hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm" trị giá 270.000 USD, trong đó Quỹ FIAS-MPDF tài trợ không hoàn lại 250.000 USD. Vốn đối ứng bằng hiện vật do Bộ Tư pháp bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, trên cơ sở góp ý của các cơ quan liên quan, thống nhất với nhà tài trợ các nội dung cần bổ sung và chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện hỗ trợ kỹ thuật.

Phó Thủ tướng cũng ủy quyền cho Bộ Tư pháp ký Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật với nhà tài trợ.

(Theo website Chính phủ)