Chấn chỉnh ngay kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

17/11/2006
Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/2006/&file=CT32_2006.doc"Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg/a (ngày 7/9/2006) của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt lưu ý chỉ đạo việc thực hiện niêm yết công khai các quy trình, thời hạn, quy định về thủ tục hành chính được nêu cụ thể tại Chỉ thị này.

Công văn nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, các loại giấy phép, các thủ tục hành chính khác có liên quan đến đời sống của người dân và các quy định có tính chất làm điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính, căn cứ thẩm quyền của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định ngay việc bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc gây phiền hà, trở ngại cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, phản ánh các quy định, thủ tục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn phù hợp, đề xuất phương án sửa đổi, điều chỉnh hoặc bãi bỏ, để tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước ngày 15/12/2006, các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện những nội dung trên.

(Theo website Chính phủ)