Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 23/9 đến 29/9/2013

20/09/2013
 

           1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Thông tư thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thông tư hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo về triển khai luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Tổ chức các hội nghị: Hội nghị nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản: "Thực trạng thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn"; Hội nghị triển khai Luật Giám định tư pháp tại khu vực phía Nam.

           3. Tiếp cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Cộng đồng Flamande Bỉ.