Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 02/9 đến 08/9/2013

03/09/2013
 

          1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư hướng dẫn một số nội dung công tác thống kê của Ngành Tư pháp; Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm mở rộng chế định Thừa phát lại; Thông tư liên tịch hướng dẫn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Quyết định của Tủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Đề án cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, Quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

2. Tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm: Hội nghị lấy ý kiến của Uỷ ban các vấn đề xã hội đối với đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp.