Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 05/8 đến 11/8/2013

06/08/2013
 

          Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Đầu tư công và các dự án Luật có liên quan; Luật ban hành quyết định hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dấn ự ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội; Nghị định cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia; Thông tư  liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phân công, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương về giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài; Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại của các địa phương; Đề án “cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền miễn trừ quốc gia” và định hướng xây dựng Luật Tư pháp quốc tế; Đề án Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; về mô hình liên thông giải quyết thủ tục hành chính cho trẻ em mới sinh; Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế; Đề cương Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 và nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về tình hình theo dõi thi hành pháp luật.