Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 01/7 đến 07/7/2013

01/07/2013
 

  

1. Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp làm việc với Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về công tác cải cách tư pháp.

            2. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thông tư thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu; Đề án thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế; Đề án kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, Thông tư liên tịch.

3. Tổ chức các Hội nghị:  Hội nghị lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Hội nghị nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản: Nhu cầu tiếp cận thông tin và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức; Hội nghị nghiệm thu Đề tài nghiên cứư khoa học cấp Bộ: Đánh giá tác động của chế định RIA trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.