Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 10/6 đến 16/6/2013

10/06/2013
 

           1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư liên tịch thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung cấp thông tin về tài khoản, khấu trừ thu nhập để thi hành án; Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế quốc tế đa phương về giải quyết tranh chấp quốc tế ; Quy chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09 quy định về chuẩn tiếp cận của người dân tại cơ sở.

2. Tổ chức Tọa đàm: Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.