Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 06/5 đến 12/5/2013

06/05/2013
 

 Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng; Thông tư thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư; Thông tư đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 20013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Đề án Xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; Đề án “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.