Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 29/4 đến 05/5/2013

26/04/2013
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Thông tư đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Đề án giải quyết quốc tịch người Hoa và tình hình con lai giữa phụ nữ Việt Nam và người Trung Quốc; Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016; Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế đa phương về giải quyết tranh chấp quốc tế; Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng đến 2020.

2. Tổ chức các Hội thảo: Hội thảo "Mô hình tổ chức của của các cơ quan tư pháp - Kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất của Việt Nam; Hội thảo góp ý xây dựng chương trình đào tạo Luật sư theo Luật Luật sư (sửa đổi).