Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 15/4 đến 21/4/2013

12/04/2013
   

Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 15/4 đến 21/4/2013

 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Thông tư lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư liên tịch hướng dẫn bán đấu giá quyền sử dụng đất, Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại” và việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế đa phương về giải quyết tranh chấp tư pháp quốc tế .

2. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo: Hội nghị Toàn quốc tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2000, Hội nghị Phổ biến, quán triệt Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013, Hội thảo Hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật.

3. Tiếp Tổng Thư ký Unidroit.

4. Tổ chức Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên.