Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 20/5 đến 26/5/2013

18/05/2013
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Hòa giải cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định chi tiết Luật Giám định tư pháp; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú ý, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Nghị định thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; xây dựng Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Thông tư hướng dẫn về công tác chứng thực; Thông tư thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/10/2011 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư liên tịch đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 16/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Đề án thí điểm đăng ký tập trung giao dịch bảo đảm; Đề án xây dựng tổ chức, bộ máy triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện phòng trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

3. Tiếp xã giao Đoàn Phó viện trưởng Tổng viện kiểm sát Ucraina; Trưởng đại diện Jica tại Việt Nam.