Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 13/5 đến 19/5/2013

13/05/2013
 

 1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Nghị định quy định chi tiết thi hành biện pháp tạm giữ, áp giải người theo thủ tục hành chính và áp dụng hình thức xử phạt hành chính trục xuất.

2. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo: Hội thảo nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát hoạt động xây dựng và ban hành Thông tư trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức; Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn năm 2012; Họp báo về kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.