Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 03/6 đến 09/6/2013

03/06/2013
 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại; Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định sửa đổi Điều 2 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh thư; Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế đa phương về giải quyết tranh chấp quốc tế; Đề án nâng cao vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp tại phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh WTO; Đề án Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Chiến lược phát triển Ngành tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai Đề án chiến lược.

2. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo: Hội thảo về dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự về công tác tổ chức cán bộ hệ thống cơ quan thi hành án giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến 2020; Hội thảo với các doanh nghiệp về những vướng mắc và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư; Hội nghị nghiệm thu dự án điều tra cơ bản: Nhu cầu tiếp cận thông tin và điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức.