Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2013

14/06/2013
 

          1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Nghị định quy định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Luật sư ; Nghị định sửa đổi Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định quy định xử phạt vi pạhm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Đề án thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế đa phương về giải quyết tranh chấp quốc tế; Đề án nâng cao vị trí, vai trò của Bộ Tư pháp tại phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh WTO; Báo cáo Tổng kết Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ chức các Hội nghị: Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Bộ luật dân sự; Hội nghị Nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản: Thực trạng nuôi con nuôi; Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.