Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 24/6 đến 30/6/2013

24/06/2013
 

            1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 163/2003-CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định sửa đổi Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Văn bản quy định chi tiết Luật Thủ đô.

2. Tổ chức các Hội nghị: Hội nghị về vấn đề quốc tịch; Hội nghị nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản: Nhu cầu tiếp cận thông tin và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức; Hội nghị tổng kết thi hành Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp; Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Tư pháp; Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Luật Thanh niên; Hội thảo “Phương hướng hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm và kinh nghiệm quốc tế trong việc nhận tài sản bảo đảm bằng động sản”; Hội thảo Khoa học cấp Bộ “Nhận diện khía cạnh pháp lý của vật quyền bảo đảm và một số kiến nghị xây dựng, hoàn thiện Bộ luật Dân sự Việt Nam”.