Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 29/7 đến 04/8/2013

29/07/2013
 

              1. Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

            2. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định xử lý vi phạm hành chính về quản lý vùng biển, hải đảo Việt Nam; Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phân công, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài; Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm; Đề án “cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền miễn trừ quốc gia”; Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2013.

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm: Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013; Hội nghị triển khai Nghị quyết 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại và Đề án tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại; Hội thảo tổng kết thi hành Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế; Tọa đàm tham vấn ý kiến về dự thảo Đề xuất của Chính phủ về Chính quyền địa phương trong dự thảo Hiến pháp 1992.

4. Tiếp xã giao Trưởng đại diện Jica tại Việt Nam; Tiếp xã giao bà Shoko Ishikawa - Trưởng đại diện mới của Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ (UNWOMEN); Làm việc với đại diện UNWomen, UNODC và UNFPA.