Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 12/8 đến 18/8/2013

12/08/2013
 

          1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Thông tư thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật và quy định về người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; Thông tư sửa đổi, bổ sung về việc hướng dẫn thực hiện chế định Thừa phát lại; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Quy chế phân công, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương về giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài; Đề án về giải quyết quốc tịch; Đề án kiểm soát tập trung thông tư, thông tư liên tịch; Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế; Đề cương Báo cáo Quốc hội về tương trợ tư pháp; Báo cáo tổng kết 20 năm công tác thi hành án dân sự và công tác thi hành án hành chính; Báo cáo Đề xuất của Chính phủ về các Chương VII và IX của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Báo cáo tổng kết Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo của Chính phủ  về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo: Hội nghị về các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 74/2006/NĐ-CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp; Hội nghị nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về: “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế định Chính phủ trong Hiến pháp năm 1992”; Hội thảo “Định hướng xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)”.