Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 26/8 đến 01/9/2013

25/08/2013
 

           1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Nghị định kinh doanh xăng dầu; Nghị định sửa đổi Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại và các vấn đề liên quan đến việc mở rộng thí điểm chế định Thừa phát lại; Quyết định thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 /3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định của Luật Trọng tài thương mại; Đề án giải quyết quốc tịch.

            2. Tổ chức các tọa đàm, lễ công bố, lễ kỷ niệm: Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam, Công bố quyết định thành lập Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Cục Bổ trợ tư pháp; Tọa đàm “Hợp tác pháp luật Việt - Nhật”; Toạ đàm trao đổi, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý chế định chính quyền địa phương trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Lễ công bố quyết định thành lập Cục Công tác phía Nam; Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vụ Kế hoạch - Tài chính; Lễ kỷ niệm 10 năm triển khai công tác Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

           3. Tiếp xã giao Đoàn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản.