Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 09/9 đến 15/9/2013

09/09/2013
 

          1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước; Nghị định cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia; Quyết định thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; Báo cáo công tác thi hành án năm 2013.

2. Tiếp xã giao Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; Tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu.