Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 16/9 đến 22/9/2013

13/09/2013
 

         1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Nghị định quy định việc tạm giữ, phong toả, niêm phong tài sản liên quan đến khủng bố; Nghị định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tư xã hội; Thông tư hướng dẫn công tác chứng thực; Quy chế phối hợp liên ngành về nuôi con nuôi; Báo cáo thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua..

2. Tổ chức các hội nghị: Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh theo Quyết định số 921/QĐ-TTg; Hội nghị triển khai Luật Giám định tư pháp tại khu vực phía Bắc.

           3. Làm việc với đại diện UN Women, UNODC.