Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 05/3 đến ngày 11/3/2012

26/03/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 05/3 đến ngày 11/3/2012

I. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày 05/3, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền làm việc với Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật về kết quả làm việc với Uỷ ban pháp luật của Quốc hội về dự thảo Luật. Về cơ bản, Thứ trưởng nhất trí với dự thảo Luật đã được chỉnh lý và đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có văn bản báo cáo về việc chỉnh lý dự thảo Luật.

II. Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Ngày 09/3, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Thứ trưởng Lê Hồng Sơn dự cuộc họp Tổ biên tập dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Thứ trưởng Hoàng Thế Liên kết luận các nội dung liên quan đến việc xây dựng Tờ trình Ban soạn thảo, xin ý kiến chỉ đạo về những định hướng lớn sửa đổi Bộ luật, các vấn đề khác có liên quan; các vấn đề liên quan đến nội dung Đề cương sửa đổi Bộ luật; Yêu cầu đặt ra của việc sửa đổi Bộ; quan điểm chỉ đạo; những công việc cần làm trong quá trình sửa đổi Bộ luật.

III. Tình hình xây dựng các Đề án, văn bản khác:

3.1. Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP: Ngày 05/3, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Thứ trưởng Lê Hồng Sơn làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về dự thảo Nghị định và các Đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chỉ đạo các nội dung liên quan đến: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ.

3.2. Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chức đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ngày 08/3, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính chủ trì hội đồng thẩm định đề xuất Quy hoạch. Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp Phiên thứ 10, đã thẩm định đề xuất Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh: Bạc Liêu, Long An, Lâm Đồng và Kiên Giang. Tính đến ngày 08/3, Hội đồng thẩm định đã thẩm định được 43/63 đề xuất Quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.3. Các Đề án báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương: Ngày 09/3, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm việc với Viện KHPL về các Đề án. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên kết luận các nội dung liên quan đến nội dung Tờ trình Đề án tổng thể “Xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”; và một số nội dung khác của Đề án quản lý thống nhất thi hành án.

3.4. Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2012 - 2016: Ngày 06/3, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo về Đề án. Thứ trưởng kết luận các nhiệm vụ trước mắt cần phải thực hiện trong phạm vi của Bộ và việc phát triển rộng hơn phạm vi của đề án.

3.5. Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước" (Đề án 2 Chương trình 08/2012): Ngày 08/3, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền họp Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu, chỉnh lý Báo cáo kết quả thực hiện Đề án và việc tập trung bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật. 

3.6. Đề án cơ cấu tổ chức, xác định vị trí việc làm trong hệ thống THADS giai đoạn 2011 - 2015: Ngày 09/3, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Tổng cục THADS về Đề án. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến: tên gọi Đề án, tổ chức bộ máy của Tổng cục, Cục và các Chi cục Thi hành án.

3.7. Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế về pháp luật do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản: Ngày 06/3, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe các đơn vị báo cáo về việc xây dựng Đề án. Thứ trưởng kết luận nội dung liên quan đến đơn vị chủ trì, chuẩn bị văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ về nội dung dự thảo Đề án.

3.8. Đề án thành lập trung tâm thí điểm đào tạo Luật sư hội nhập và kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nghề Lụât sư đến năm 2020: Ngày 09/2, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn nghe Học Viện Tư pháp báo cáo về Đề án và nghe Vụ Bổ trợ tư pháp báo cáo về Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. Thứ trưởng kết luận cần phải thành lập ngay Trung tâm thí điểm đào tạo luật sư phục vụ Hội nhập và thực hiện việc xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch của Bộ về triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.