Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 16/7 đến ngày 25/7/2011

27/07/2011
 

1. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Trong các ngày 21 và 22/7, Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ về các nội dung: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về hoàn thiện thể chế, bộ máy Nhà nước. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Bí thư Đảng bộ Bộ Tư pháp tham dự, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị. Sau Hội nghị, các đơn vị tiến hành tổ chức thảo luận, xây dựng, triển khai chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ, đơn vị mình, về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI.

2. Công tác địa phương: Nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, ngày 16/7/2011, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng các đồng chí Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải và đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Bộ trưởng đã nghe Lãnh đạo tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2011, các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; công tác tư pháp và THADS, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, quốc phòng - an ninh; trao đổi về một số kiến nghị của tỉnh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ Tài chính, Giao thông - Vận tải, Công thương và Tư pháp.

3. Công tác xây dựng văn bản, đề án

3.1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Tờ trình số 26/TTr-BTP ngày 19/7/2011 trình Chính phủ cho ý kiến dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

3.2. Luật Giám định tư pháp: Ngày 20/7, Bộ trưởng chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật, Tờ trình và hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trước 10/8/2011

3.3. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163 về đăng ký giao dịch bảo đảm: Ngày 20/7, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Tờ trình và hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ vào đầu tháng 8/2011.

3.4. Đề án bình chọn Hãng luật, luật sư của năm và Quy chế bình chọn danh hiệu Hãng Luật và Luật sư Việt Nam tiêu biểu: Ngày 20/7, Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về việc chỉnh lý, hoàn thiện một số nội dung của Đề án. Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu Báo Pháp luật Việt Nam lấy ý kiến Bộ Nội vụ đối với dự thảo Đề án, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét vào đầu tháng 8/2011.

3.5. Thông tư hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL: Ngày 15/7, Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư lần cuối trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành vào tuần từ 25/7 đến 31/7/2011.

3.6. Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp và Quyết định ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo của Bộ Tư pháp: Ngày 22/7, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Thanh tra Bộ để hoàn thiện dự thảo Quyết định lần cuối trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.