Khánh Hòa: Ban hành quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

(25/03/2016)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TDTHPL"

(28/01/2016)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chính phủ xác định lĩnh vực trọng tâm để tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong năm 2016

(11/01/2016)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quảng Bình: Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(05/01/2016)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị khu vực phía Nam sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

(02/12/2015)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

(25/11/2015)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại tỉnh Tây Ninh

(13/11/2015)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tọa đàm về tình hình THPL trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại tỉnh Tây Ninh

(11/11/2015)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

(23/10/2015)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

(20/10/2015)

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.