Khánh Hòa: Ban hành quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

25/03/2016

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ký Quyết định số 560/QĐ-UBND về ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 
Quy chế  xác định trách nhiệm của các sở, ban ngành, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo nguyên tắc: Khách quan, công khai, minh bạch; thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định…
Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức như xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm; báo cáo của các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện công tác này; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; qua kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm hàng năm; thông qua điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm: xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, tình hình tuân thủ pháp luật; xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức thna2h viên Mặt trận để thu thập thông tin kiến nghị của nhân dân cũng như thu thập ý kiến của các Luật gia, Luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật