Chính phủ xác định lĩnh vực trọng tâm để tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong năm 2016

11/01/2016

Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 

Nghị quyết nêu trên đã xác định một trong những giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tạo khung khổ pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, tại điểm d khoản 7 Mục I Phần thứ nhất của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ đã giao các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương nhiệm vụ: “Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai; tập trung đầu tư cho công tác tổ chức thi hành pháp luật, từng bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật”. Như vậy, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngoài việc phải triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật thì Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần sớm ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.

 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật