Khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi THPL và hệ thống thu thập dữ liệu tại tỉnh Bình Thuận

(26/10/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Khảo sát phục vụ xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu tại Bộ Tư pháp

(20/10/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các tỉnh Tây Bắc năm 2016

(10/10/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Họp BST, TBT xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình THPL

(29/09/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Bộ Tư pháp xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai

(19/08/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Thành phố Cần Thơ

(12/08/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ kết hợp triển khai Nghị định số 20/2016/NĐ-CP

(10/08/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Tọa đàm “Những định hướng lớn trong việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật”

(08/08/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Tọa đàm “Những định hướng lớn về xây dựng khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu”

(29/07/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Hậu Giang

(23/06/2016)

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.