Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn

06/06/2016

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong 02 ngày (02 và 03/6/2016), Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn.

 
Tại Bắc Giang, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lại Thanh Sơn - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, cùng đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, các Sở, ngành có liên quan (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tài chính, Nội vụ, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Lãnh đạo UBND cấp huyện…). Theo đó, việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật luôn được UBND tỉnh chủ động triển khai kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo. UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.
Hàng năm, UBND tỉnh luôn chủ động chọn ít nhất 02 lĩnh vực để tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật (01 lĩnh vực do Bộ Tư pháp chỉ đạo và 01 lĩnh vực đang là vấn đề “nổi cộm” trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương). Qua báo cáo cho thấy, xuất phát từ tầm quan trọng của nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tư pháp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xem đó là tiêu chí để đánh giá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực. Vì vậy, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã nhận được sự quan tâm, chú trọng thực hiện và dần đi vào nề nếp, cũng như ngày càng khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.
Tại tỉnh Lạng Sơn, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến bổ sung của đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh cho thấy, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm triển khai ngay từ khi có Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Từ khi thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó lựa chọng lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh, trong đó chú trọng theo dõi các lĩnh vực được người dân quan tâm và trong thực tiễn thi hành còn khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng như quan tâm bố trí con người, điều kiện cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Trên cơ sở ý kiến phát biểu, trao đổi tại cuộc họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và theo dõi THPL, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành đã kết luận sơ bộ về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian qua của tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, đồng chí Đặng Thanh Sơn lưu ý những vấn đề mà UBND tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn cần thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Năm 2016 cũng là năm đầu tiên Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) và UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) để tổng hợp, đánh giá và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật tại cấp huyện thời gian qua./.
Cục QLXLVPHC& TDTHPL