Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật

(12/10/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015

(24/09/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Quảng Ninh

(18/09/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

(18/09/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại TP. Hà Nội

(11/09/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Họp góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

(21/08/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Tọa đàm công tác theo dõi thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng

(05/08/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Tây Ninh tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2015 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

(05/08/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(04/08/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Danh sách cán bộ được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo dõi THPL tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

(23/07/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 494/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong các ngày 8-9/10/2015, tại Hà Nội, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về theo dõi thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.