Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

24/03/2008
Ngày 19/3/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp". Kỷ niệm chương được xét tặng và công bố hàng năm vào dịp kỷ niệm "Ngày truyền thống ngành Tư pháp" (28/8) và xét tặng đột xuất theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.