Xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại

21/03/2008
Ngày 14/3/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức gửi Bộ Nội Vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2008 các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, công chức; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước khi bổ nhiệm; đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và chuẩn bị xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Chính phủ trong Quý III năm 2008 dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục năm 2005.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch về quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng khuyến khích tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc.

Lệ Hằng