Một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

20/03/2008
Theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân như sau:

a. Cấp bằng tiền tương đương 5 lít đầu hoả/năm (dầu thắp sáng) cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

b. Điều chỉnh mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo từ 80.000 đồng/người/năm lên 130.000 đồng/người/năm.

c. Hỗ trợ 50% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với thành viên thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

d. Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản. Mức hỗ trợ: 70.000.000 đồng/tàu/năm.

e. Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản. Đối với máy tàu có công suất từ 40CV đến dưới 90CV: hỗ trợ 10.000.000 đồng/máy/năm. Đối với máy tàu có công suất từ 90CV trở lên: hỗ trợ 18.000.000 đồng/máy/năm.

f. Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ. Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên hàng năm.

g. Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản. Đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên: Hỗ trợ 8 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản (hỗ trợ 3 lần/năm). Đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV: Hỗ trợ 5 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản (hỗ trợ 4 lần/năm). Đối với tàu có công suất máy dưới 40CV: Hỗ trợ 3 triệu đồng/cho một chuyến đi đánh bắt hải sản (hỗ trợ 5 lần/năm).

Thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ tại các điểm a, b và c (nêu trên) được áp dụng từ năm 2008.

Thời gian thực hiện hỗ trợ đối với các quy định tại các điểm d, e và f (nêu trên) được áp dụng từ năm 2008 đến năm 2010.

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tại điểm g (nêu trên) được áp dụng trong năm 2008.

Chí Linh