Công tác trợ giúp pháp lý năm 2008: Tăng cường TGPL về cơ sở

17/03/2008
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BTP (ngày 16/1/2008) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng vừa ký Công văn số 711/BTP-TGPL về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2008. Theo đó, năm 2008 công tác TGPL được thực hiện với một số nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là hoàn thiện về cơ bản hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL báo cáo lãnh đạo Bộ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nội dung Công văn chỉ đạo Cục TGPL phải tập trung xây dựng và phấn đấu đến hết quý II năm 2008 hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Luật TGPL như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới Trung tâm TGPL nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ TGPL; Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, biên chế của Trung tâm TGPL nhà nước; Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn về tài chính bảo đảm hoạt động TGPL; Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về hoạt động nghiệp vụ TGPL; các văn bản quy định về chất lượng vụ việc TGPL, bồi dưỡng nghiệp TGPL,... Sau khi có các văn bản này, Cục sẽ tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Luật TGPL, kết hợp với việc triển khai chính sách TGPL trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đặc biệt khó khăn và miền núi giai đoạn 2006 - 2010, Dự án "Hỗ trợ hệ thống TGPL ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2009" và các Dự án, Chương trình hỗ trợ từ Quỹ TGPL, chú ý đến việc triển khai, kiểm tra, đánh giá một số nội dung mới về kiện toàn tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn Trợ giúp viên pháp lý, đánh giá điểm về chất lượng vụ việc TGPL tại một số vùng, miền đặc thù; bảo đảm hoạt động TGPL ổn định ở các địa bàn trong toàn quốc.

Tại địa phương, các Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên TGPL của Trung tâm và Chi nhánh; chú trọng bổ sung cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Trung tâm để tạo nguồn bồi dưỡng và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý; rà soát, kiểm tra, quản lý và thực hiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đối với các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;...

Các Trung tâm TGPL nhà nước có các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng các vụ việc TGPL và kiểm tra, giám sát về hoạt động này đối với người thực hiện TGPL. Đặc biệt phải đẩy mạnh các hoạt động TGPL trong việc cử Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên là luật sư tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL; duy trì thường xuyên các hoạt động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu có người tham gia tố tụng của người được TGPL. Đồng thời, tổ chức các đợt TGPL lưu động, cử Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL và tổ chức sinh hoạt pháp luật chuyên đề để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động TGPL hướng về cơ sở./.

H.Giang