Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước

04/12/2007
Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.